هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

مهندس حسین خوند

مدرس رشته كامپیوتر
 
 

استاد مجتبی ماندگاری

مدرس دروس عمومی
 
 

استاد حامد فراهانی

 
 
مدرس دروس عمومی