هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

معاون آموزشی: سید محمد حسینی

معاون آموزشی: سید محمد حسینی

 

 
 

معاون انضباطی: عبدالرضا آهنگران

معاون انضباطی: عبدالرضا آهنگران

 

 
 

معاون اجرایی: محمدعلی پازوكی

معاون اجرایی: محمدعلی پازوکی

 

 
 

حسابدار: حسین غفاری

حسابدار: حسین غفاری