المپیاد درون مدرسه‌ای هنرستان كاردانش ابن‌سینا سال 93
     
المپیاد درون مدرسه‌ای هنرستان كاردانش ابن‌سینا سال 93
 
نقشه سایت