هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

المپیاد درون مدرسه‌ای هنرستان كاردانش ابن‌سینا سال 93

المپیاد درون مدرسه‌ای هنرستان كاردانش ابن‌سینا سال 93