درباره هنرستان كاردانش ابن‌سینا  
هنرستان كاردانش ابن‌سینا از مهرماه سال 76 با حدود 40 هنرآموز در رشته‌های كامپیوتر، نقشه‌كشی و حسابداری تأسیس و بعد‌ها رشته عمومی نیز به آن اضافه شد.
بعد از یك سال تعداد هنرآموزان هنرستان به چیزی در حدود 300 نفر رسید كه شامل سه گروه در رشته كامپیوتر، دو گروه نقشه‌كشی، یك گروه حسابداری و دو گروه عمومی سال اول بود.
اولین ساختمان هنرستان واقع در خیابان شهید كلاهدوز (دولت) - چهارراه قنات بود.
     
 
نقشه سایت